17 jul. 2010

A OUTRA CARA DA LEGALIDADE


Hai aspectos da contratación pública que por máis amparo legal que revistan, a súa aplicación, ao non garantir o principio de publicidade e concorrencia, aconsella e demanda unha recondución ou reforma do marco lexislativo que as escuda, e con iso remito referencia expresa á figura do PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE, que en síntese non é nin máis nin menos, que unha fórmula pouco ortodoxa onde a opacidade preside unha relación bilateral entre a administración e un delimitado e restritivo grupo de contratistas en detrimento do interese xeral e dos dereitos colectivos gremiais.

De orixe a necesidade modificatoria do marco legal non só vén propiciado polo seu implícito regulamentario, senón polo seu uso abusivo e pola deficiente ou equívoca interpretación que do seu contexto fai algunha das Administracións contratantes, cando toman a errónea determinación de solicitar oferta en exclusiva a tres empresarios da súa elección, vulnerando con iso o dereito a un tratamento igualitario e non discriminatorio, e consumando deste xeito a súa inobservancia ao principio de transparencia que elementalmente debese presidir a operativa contractual das administracións públicas.

Coa posta en práctica deste método arbitrario, algúns políticos coa aquiescencia dos funcionarios asesores, demostran descoñecer a nula eficacia que achega o PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE como ferramenta de xestión na contratación da administración pública, pois aínda que a súa filosofía esta inspirada en principios de celeridade e simplificación de trámites administrativos, contrariamente ao que algúns toman por habitual, a concorrencia licitadora, é aberta, non podendo ser restrinxida a tres licitadores como por mala praxe vense aplicando, e tal precepto é unha conclusión da Xunta Consultiva de Contratación, quen avala a validez das solicitudes interactivas de todas aquelas empresas capacitadas para concorrer ao procedemento, fosen ou non convidadas, co agravante de que se a administración non atendese a súa petición por vicio determinante, poderiamos atoparnos ante ao risco dunha anulación inducida por inseguridade xurídica

Sentado o exposto e a pesar da excepción de matices interpretativos, dicir, que o PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE como igualmente a concertación de CONTRATOS MENORES, máis que un achegar vantaxes, son mecanismos contraproducentes, figuras administrativas sen solvencia resolutiva que promoven agravios comparativos por desigualdade e discriminación entre os admisibles candidatos, detraendo transparencia aos procedementos, desamparando a libre competencia e relegando a irrelevante a selección da oferta económica mais vantaxosa co menoscabos que iso induce ás arcas públicas.


Desde unha óptica empresarial é inadmisible tolerar prodíguese a vixente aplicación destes métodos e sistemas de contratación, por entender que representan un exercicio de absurda parcialidade que quebranta a pluralidade licitadora, e deixa entrever hipotéticas ligazóns de preferencia ou supostos tratos de favor que por se mesmo tradúcense en opinións pouco saudables para a integridade e o bo facer de actividade empresarial.

As entidades públicas teñen seu integro dereito que non a xustificación, en manter a estabilidade de procedementos anacrónicos coa utilización de políticas de preferencia selectiva; e o sector empresarial rexeitado a participar na contratación pública, asísteslle idéntica razón en demandar un marco de pluralidade que posibilite un trato igualitario e imparcial, e forzar que a única alternativa debe estar presidida pola obrigada publicidade do acto, ben sexa vía procedemento negociado con publicidade ou concurso aberto.

Este tipo de contratos debesen estar suxeito a unha disciplina estrita, a unha limitación taxativa ou de excepcionalidade aplicativa xustificada en tipoloxías contractuais de notoriedade profesional exclusivista e por tanto de imposible competencia; ampliar esta posibilidade a aspectos ordinarios, é resucitar antigas fórmulas que a tempo presente debesen estar superadas, pois politicamente un demócrata que considere procedente este marco de relación contractual, simplemente andaina o pretérito ou o que é o mesmo os contratos a dedo doutro tempo, e esta circunstancia, amais de pouco decente, é inexplicable e inaudita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario